Podmínky a pravidla

Přijetí

Níže uvedené podmínky (dále jen "podmínky" nebo "podmínky") představují právně závaznou dohodu mezi vámi a námi ohledně vašeho používání našich služeb a webových stránek, www.baccarat-tips.com ("webové stránky"). Je nezbytné, abyste si je důkladně přečetli a porozuměli jim.

Prohlížením a používáním těchto webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami používání, které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů upravují vztah mezi vámi a baccarat9 ohledně těchto webových stránek. Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli aspektem těchto podmínek, zdržte se prosím používání našich webových stránek.

Upozorňujeme, že pro přístup na tyto webové stránky musíte být starší 18 let.

Rozsah služeb

Baccarat9 nabízí řadu informačních zdrojů, srovnávacích tabulek a dalších materiálů o produktech a službách, které vás zajímají ("služba"). Patří sem příslušné informace a srovnávací tabulky, obsah vytvářený uživateli, webové stránky třetích stran nebo odkazy, jakož i články, blogy a názory poskytované námi, vámi, jinými uživateli nebo smluvními partnery třetích stran. Tyto funkce souhrnně označované jako "Obsah" zahrnují text, loga, ikony tlačítek, obrázky, kompilace dat, kód, návrhy, odkazy, data, grafiku a další funkce poskytované na Webových stránkách a ve Službách, které vlastní a vyvíjí společnost Baccarat9.

UPOZORNĚNÍ: OBSAH, WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI JEJICH ČÁSTÍ NEBO FUNKCÍ, JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU". NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ VÁM NEBO JINÉ OSOBĚ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB. WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. VEŠKERÁ PRÁVA K OBSAHU DOSTUPNÉMU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A SLUŽBÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM SI VYHRAZUJEME. ANI EXPRESSLY, ANI IMPLICITNĚ NESCHVALUJEME, NEDOPORUČUJEME ANI NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ROZHODNUTÍ NEBO AKCI UČINĚNOU ČI NEUČINĚNOU NA ZÁKLADĚ OBSAHU OBSAŽENÉHO NA STRÁNKÁCH A NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S TAKOVÝMI AKCEMI A OBSAHEM.

Používání webových stránek a služeb

Webové stránky, služby a obsah jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Používáním Baccarat9 souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky a budete se řídit appplatnými zákony a předpisy. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré komentáře, příspěvky nebo připomínky, které na Webové stránky odešlete (tzv. "Obsah generovaný uživatelem"), jakož i za veškeré činnosti, které mohou porušovat tyto Podmínky nebo mohou být důvodně vykládány jako porušení těchto Podmínek. Webové stránky nesmíte používat způsobem, který by narušoval používání Webových stránek jinými uživateli nebo jednotlivci. Vyhrazujeme si právo prošetřit jakékoli porušení nebo údajné porušení těchto Podmínek a oznámit je orgánům činným v trestním řízení. Pokud se dozvíme o jakémkoli jednání, které porušuje tyto Podmínky nebo je důvodně vykládáno jako porušení těchto Podmínek, můžeme vám zabránit v používání Webových stránek. Kromě toho můžeme omezit vaše používání Webových stránek z jakéhokoli jiného důvodu a vyhrazujeme si právo ukončit váš přístup k Webovým stránkám podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo odmítnout zveřejnění, zobrazení nebo přenos jakéhokoli obsahu, který jste na Webové stránky zaslali. Nejsme zodpovědní za ukládání nebo udržování jakéhokoli obsahu zveřejněného na Baccarat9 (včetně obsahu vytvořeného uživatelem) a neneseme odpovědnost za jakékoli neukládání nebo neudržování takového obsahu. Pokud applicable, měli byste si pečlivě prostudovat applicable Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů jakýchkoli webových stránek provozovatele hazardních her/kasin, abyste si ověřili, že jste oprávněni používat jejich služby a splňovat jejich specifické požadavky a omezení (například omezení týkající se bydliště).

Informace chráněné autorskými právy

Je zakázáno zveřejňovat nebo odesílat jakékoli informace chráněné autorským právem nebo ochrannou známkou, které patří jiné straně, a to i v obsahu vytvářeném uživatelem. Porušení autorských práv a ochranných známek bereme vážně a prošetříme každé oznámení, které obdržíme a které takové porušení tvrdí. Pokud zjistíme, že k porušení došlo, odstraníme obsah, který údajně porušuje autorská práva. Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv jakýmkoli zveřejněným komentářem, Obsahem nebo Obsahem generovaným uživatelem na Webových stránkách, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected] nebo prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás, který se nachází na naší stránce Kontaktujte nás, a my záležitost neprodleně prošetříme.

Vezměte prosím na vědomí, že Webové stránky slouží pouze k informačním a redakčním účelům a mohou obsahovat obsah, který považujete za nevhodný. Přestože aktivně monitorujeme Webové stránky a veškerý odeslaný nebo zobrazený Obsah, neschvalujeme ani nepodporujeme žádný Obsah, který jste na Webové stránky odeslali vy, my, poskytovatelé obsahu třetích stran nebo jiní uživatelé. Prohlašujete a zaručujete, že máte veškerá potřebná práva, pravomoci a oprávnění k odeslání obsahu na Webové stránky. Vyhrazujeme si však právo zkontrolovat nebo odstranit jakýkoli obsah vytvořený uživatelem, který jste na Webové stránky odeslali vy nebo jiní uživatelé, a to podle vlastního uvážení.

Odkazy třetích stran

Webové stránky, služba a obsah mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jakož i recenze a komentáře k těmto webovým stránkám. Tyto odkazy můžeme zveřejňovat my, vy, ostatní uživatelé, Google AdSense nebo jiné strany. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad jakýmikoliv Webovými stránkami Třetích stran, na které je odkazováno z Webové stránky, a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout přechodem na takové Webové stránky Třetích stran. Kromě toho můžeme získávat provize prostřednictvím partnerských programů provozovaných Webovými stránkami třetích stran, ale naše členství v těchto programech by nemělo být vykládáno jako podpora jakýchkoli Webových stránek třetích stran.

Zřeknutí se záruky

Chceme, aby bylo jasné, že neposkytujeme žádné záruky jakéhokoli druhu týkající se Baccarat9, ať už výslovné nebo předpokládané. To zahrnuje mimo jiné předpokládané záruky a podmínky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Webové stránky, obsah a hodnocení jsou poskytovány "tak, jak jsou", a jejich používání je na vaše vlastní riziko. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout na vašem počítačovém systému (systémech) v důsledku používání Webových stránek. Nezaručujeme, že Webové stránky budou dostupné nepřetržitě, a nezaručujeme, že jakýkoli Obsah nebo informace dostupné na Webových stránkách jsou pravdivé, spolehlivé nebo přesné. Rovněž nezaručujeme, že opravíme jakékoli chyby, nedostatky nebo opomenutí na Webových stránkách.

Vezměte prosím na vědomí, že naše recenze webových stránek třetích stran jsou založeny na našich zkušenostech s těmito stránkami, na informacích od jiných stran a na dalších průzkumech, které jsme mohli provést. Nezaručujeme, že naše recenze webových stránek třetích stran jsou věcně správné. Kromě toho neposkytujeme žádnou záruku, že vám budou webové stránky třetích stran vyhovovat nebo že vám tyto webové stránky poskytnou výsledky, které hledáte.

Omezení odpovědnosti

Upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za žádné škody nebo nehmotné ztráty, ať už přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné, včetně ušlého zisku, ztráty zaměstnání nebo poradenských služeb, které vám mohou vzniknout nebo které utrpíte v důsledku používání Webových stránek, spoléhání se na informace uvedené na Webových stránkách nebo jednání s Webovými stránkami třetích stran, na které jsou odkazy na Webové stránky nebo z nich. Toto omezení odpovědnosti zůstává v platnosti, i když jsme byli upozorněni nebo jsme si byli vědomi možnosti vzniku takových škod nebo ztrát.

Odškodnění

Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, že nás odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky třetích stran, které mohou vzniknout v důsledku vašeho používání Webových stránek nebo s ním jakkoli souvisejí. To zahrnuje jakoukoli odpovědnost nebo výdaje spojené se ztrátami, nároky, soudními spory, škodami (skutečnými i následnými), rozsudky, náklady na soudní spory a poplatky za právní zastoupení všeho druhu a povahy.

Řešení sporů

Pokud s námi máte spor, prosíme vás, abyste se jej nejprve pokusili vyřešit neformálně a kontaktovali nás prostřednictvím kontaktního formuláře na naší stránce Kontaktujte nás. Pokud se nám spor nepodaří vyřešit neformálně, souhlasíme s tím, že případné nároky budeme řešit prostřednictvím závazného rozhodčího řízení, pokud to nevyžaduje jiný závazný právní spor. Je důležité si uvědomit, že všechny nároky musí být vzneseny v individuálním postavení stran, a nikoli jako žalobce nebo člen skupiny v jakémkoli údajném skupinovém nebo reprezentativním řízení. Rozhodce nesmí sloučit nároky více než jedné osoby. Souhlasem s těmito smluvními podmínkami se vy i my vzdáváme práva na soudní řízení před porotou nebo na účast v hromadné žalobě.

Změny na webu

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět jakékoli opravy, úpravy, vylepšení, dodatky, vylepšení nebo jiné změny obsahu, služeb nebo webových stránek. Kromě toho berete na vědomí, že Obsah nebo funkce poskytované v rámci Baccarat9 nebo Služeb mohou být kdykoli změněny, rozšířeny z hlediska funkčnosti, obsahu nebo formy nebo odstraněny bez předchozího upozornění vás nebo jakékoli třetí strany. Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za jakékoli změny, které provedeme v Obsahu, Službách nebo na Webových stránkách.

Úpravy

Tyto smluvní podmínky se vztahují na vaše používání webových stránek. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli změnit, proto vám doporučujeme, abyste tuto stránku často kontrolovali. Tyto Podmínky můžeme měnit dle vlastního uvážení zveřejněním změněné verze na Webových stránkách nebo získáním vašeho souhlasu se změnami, jak to vyžadují applicable právní předpisy. Jakékoli změny těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů budou účinné od výše uvedeného data "Poslední revize" a vaše další používání Webových stránek po tomto datu bude znamenat, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi.

Různé

Pokud je některá část nebo ustanovení těchto Podmínek považována za nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou, bude z Podmínek vyloučena a bude považována za nevymahatelnou v rozsahu této nezákonnosti, neplatnosti nebo nevymahatelnosti. Místo ní bude v souladu s běžnou praxí v této oblasti nahrazena doložkou nebo ustanovením co nejvíce podobným nezákonné nebo neplatné doložce. Ostatní ustanovení Podmínek nebudou takovou nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou doložkou nebo ustanovením dotčena a zůstanou plně platná a účinná. Chceme, aby bylo jasné, že se zříkáme jakékoli záruky a nebudeme nést odpovědnost za jakékoli problémy vyplývající z výše uvedených bodů nebo za jakékoli jiné problémy, které nemusí být v tomto dokumentu zahrnuty.

Další otázky?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek, neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected].

Bernard Edwards foto
Autor Bernard Edwards

Odborník na Baccarat a vášnivý stoupenec online hazardních her. Díky více než desetiletým zkušenostem v oboru se Bernard stal uznávanou autoritou v oblasti hry baccarat a vždy se snaží být v neustále se vyvíjejícím světě online hazardních her o krok napřed.