Podmienky a pravidlá

Prijatie

Nižšie uvedené podmienky (ďalej len "podmienky" alebo "podmienky") predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a nami týkajúcu sa vášho používania našich služieb a webovej stránky, www.baccarat-tips.com ("webová stránka"). Je nevyhnutné, aby ste si ich dôkladne prečítali a porozumeli im.

Obsah

Prezeraním a používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov upravujú vzťah medzi vami a baccarat9 týkajúci sa tejto webovej stránky. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek aspektom týchto podmienok, zdržte sa, prosím, používania našej webovej stránky.

Upozorňujeme, že na prístup na túto webovú lokalitu musíte mať minimálne 18 rokov.

Rozsah služieb

Baccarat9 ponúka celý rad informačných zdrojov, porovnávacích tabuliek a ďalších materiálov o produktoch a službách, o ktoré máte záujem ("služba"). Patria sem príslušné informácie a porovnávacie tabuľky, obsah vytvorený používateľom, webové stránky tretích strán alebo odkazy, ako aj články, blogy a názory poskytnuté nami, vami, inými používateľmi alebo zmluvnými stranami. Tieto funkcie súhrnne označované ako "obsah" zahŕňajú text, logá, ikony tlačidiel, obrázky, kompilácie údajov, kód, návrhy, odkazy, údaje, grafiku a iné funkcie poskytované na webovej lokalite a v službách, ktoré vlastní a vyvíja spoločnosť Baccarat9.

UPOZORNENIE: OBSAH, WEBOVÁ LOKALITA A SLUŽBY VRÁTANE AKEJKOĽVEK ICH ČASTI ALEBO FUNKCIE SÚ POSKYTOVANÉ "TAK, AKO SÚ". NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU STRATU ALEBO ŠKODU, KTORÁ VÁM ALEBO INEJ OSOBE VZNIKNE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY A SLUŽIEB. WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. VŠETKY PRÁVA NA OBSAH DOSTUPNÝ NA WEBOVEJ LOKALITE A SLUŽBÁCH ALEBO ICH PROSTREDNÍCTVOM SÚ VYHRADENÉ NAMI. EXPRESSLY ANI IMPLICITNE NESCHVAĽUJEME, NEODPORÚČAME ANI NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ROZHODNUTIE ALEBO ČINNOSŤ, KTORÁ BOLA ALEBO NEBOLA VYKONANÁ NA ZÁKLADE OBSAHU OBSIAHNUTÉHO NA WEBOVEJ LOKALITE, A NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY, ZRANENIA ALEBO ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S TAKÝMITO ČINNOSŤAMI A OBSAHOM.

Používanie webovej lokality a služieb

Webová lokalita, služby a obsah sa poskytujú výlučne na vaše osobné a nekomerčné použitie. Používaním Baccarat9 súhlasíte s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok a s dodržiavaním appplatných zákonov a predpisov. Ste výlučne zodpovední za všetky komentáre, príspevky alebo pripomienky, ktoré odošlete na Webovú lokalitu (známe ako "Obsah vytvorený používateľom"), ako aj za všetky činnosti, ktoré môžu byť v rozpore s týmito Podmienkami alebo môžu byť odôvodnene interpretované ako porušenie týchto Podmienok. Webovú lokalitu nesmiete používať spôsobom, ktorý narúša používanie webovej lokality inými používateľmi alebo jednotlivcami. Vyhradzujeme si právo vyšetrovať akékoľvek porušenia alebo údajné porušenia týchto Podmienok a nahlásiť ich orgánom činným v trestnom konaní. Ak sa dozvieme o akomkoľvek konaní, ktoré porušuje tieto Podmienky alebo je odôvodnene považované za porušenie týchto Podmienok, môžeme vám zabrániť v používaní Webovej lokality. Okrem toho môžeme obmedziť vaše používanie webovej lokality z akéhokoľvek iného dôvodu a vyhradzujeme si právo ukončiť váš prístup na webovú lokalitu podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo odmietnuť zverejnenie, zobrazenie alebo prenos akéhokoľvek obsahu, ktorý ste odoslali na Webovú lokalitu. Nie sme zodpovední za ukladanie alebo uchovávanie akéhokoľvek obsahu zverejneného na Baccarat9 (vrátane akéhokoľvek obsahu vytvoreného používateľom) a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie pri ukladaní alebo uchovávaní takéhoto obsahu. Ak applicable, mali by ste si pozorne preštudovať applicable podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek webovej stránky prevádzkovateľa hazardných hier/kasín, aby ste si overili, či máte povolenie používať ich služby a či spĺňate ich špecifické požiadavky a obmedzenia (napríklad obmedzenia týkajúce sa pobytu).

Informácie chránené autorskými právami

Je zakázané zverejňovať alebo odosielať akékoľvek informácie chránené autorským právom alebo právom na ochrannú známku, ktoré patria inej strane, a to aj v obsahu vytvorenom používateľom. Porušovanie autorských práv a ochranných známok berieme vážne a prešetríme každé oznámenie, ktoré dostaneme a ktoré bude obsahovať podozrenie z takéhoto porušenia. Ak zistíme, že došlo k porušeniu, odstránime obsah, ktorý údajne porušuje autorské práva. Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené akýmkoľvek zverejneným komentárom, obsahom alebo obsahom vytvoreným používateľom na webovej lokalite, kontaktujte nás na adrese [email protected] alebo prostredníctvom formulára Kontaktujte nás, ktorý sa nachádza na našej stránke Kontaktujte nás, a my túto záležitosť bezodkladne prešetríme.

Upozorňujeme, že webová lokalita slúži len na informačné a redakčné účely a môže obsahovať obsah, ktorý sa vám zdá nevhodný. Hoci aktívne monitorujeme webové sídlo a akýkoľvek odoslaný alebo zobrazený Obsah, neschvaľujeme ani nepodporujeme žiadny Obsah, ktorý ste na webové sídlo odoslali vy, my, poskytovatelia obsahu tretích strán alebo iní používatelia. Vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky potrebné práva, právomoci a oprávnenia na odoslanie obsahu na Webovú lokalitu. Vyhradzujeme si však právo skontrolovať alebo odstrániť akýkoľvek obsah vytvorený používateľom, ktorý ste na webovú lokalitu odoslali vy alebo iní používatelia, a to podľa vlastného uváženia.

Odkazy tretích strán

Webová lokalita, služba a obsah môžu obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán, ako aj recenzie a komentáre k takýmto webovým lokalitám. Tieto odkazy môžeme zverejniť my, vy, iní používatelia, Google AdSense alebo iné strany. Upozorňujeme, že nemáme žiadnu kontrolu nad Webovými lokalitami tretích strán, na ktoré vedú odkazy z Webovej lokality, a nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť prechodom na takéto Webové lokality tretích strán. Okrem toho môžeme získavať provízie prostredníctvom partnerských programov prevádzkovaných Webovými lokalitami tretích strán, ale naše členstvo v takýchto programoch by sa nemalo chápať ako podpora Webových lokalít tretích strán.

Zrieknutie sa záruky

Chceme, aby bolo jasné, že neposkytujeme žiadne záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa Baccarat9, či už výslovné alebo implicitné. To zahŕňa okrem iného aj predpokladané záruky a podmienky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv. Webová lokalita, obsah a hodnotenie sa poskytujú "tak, ako sú", a webové lokality používate na vlastné riziko. Ste výlučne zodpovední za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť na vašom počítačovom systéme (systémoch) v dôsledku používania webovej lokality. Nezaručujeme, že webová lokalita bude dostupná nepretržite, a nezaručujeme, že akýkoľvek obsah alebo informácie dostupné na webovej lokalite sú pravdivé, spoľahlivé alebo presné. Takisto nezaručujeme, že opravíme akékoľvek chyby, nedostatky alebo opomenutia na webovej lokalite.

Upozorňujeme, že naše recenzie webových lokalít tretích strán vychádzajú z našich skúseností s týmito lokalitami, z informácií od iných strán a z iných prieskumov, ktoré sme mohli vykonať. Neposkytujeme žiadnu záruku, že naše recenzie webových lokalít tretích strán sú vecne správne. Okrem toho neposkytujeme žiadnu záruku, že vám budú webové lokality tretích strán vyhovovať alebo že vám takéto webové lokality poskytnú výsledky, ktoré hľadáte.

Obmedzenie zodpovednosti

Upozorňujeme, že nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo nehmotné straty, či už priame, nepriame, náhodné, osobitné alebo následné, vrátane ušlého zisku, straty pracovných miest alebo poradenských služieb, ktoré vám môžu vzniknúť alebo ktoré utrpíte v dôsledku používania webovej lokality, spoliehania sa na akékoľvek informácie uvedené na webovej lokalite alebo v súvislosti s akýmikoľvek webovými lokalitami tretích strán, na ktoré je odkaz na webovej lokalite alebo z nej. Toto obmedzenie zodpovednosti zostáva v platnosti, aj keď sme boli upozornení alebo sme si boli vedomí možnosti vzniku takýchto škôd alebo strát.

Odškodnenie

Používaním webovej lokality súhlasíte s tým, že nás odškodníte a zbavíte zodpovednosti za akékoľvek nároky tretích strán, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vášho používania webovej lokality alebo s ním akokoľvek súvisia. To zahŕňa akúkoľvek zodpovednosť alebo výdavky spojené so stratami, nárokmi, súdnymi spormi, škodami (skutočnými aj následnými), rozsudkami, súdnymi trovami a poplatkami za právne zastupovanie akéhokoľvek druhu a povahy.

Riešenie sporov

Ak máte s nami spor, prosíme vás, aby ste sa ho najprv pokúsili vyriešiť neformálne a kontaktovali nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke Kontaktujte nás. Ak sa nám spor nepodarí vyriešiť neformálne, súhlasíme s tým, že všetky nároky budeme riešiť prostredníctvom záväznej arbitráže, pokiaľ sa v rámci povinného právneho sporu nevyžaduje inak. Je dôležité poznamenať, že všetky nároky musia byť vznesené v individuálnom postavení strán, a nie ako žalobca alebo člen skupiny v akomkoľvek údajnom skupinovom alebo zastupiteľskom konaní. Rozhodca nesmie zlúčiť nároky viacerých osôb. Súhlasom s týmito podmienkami sa vy aj my vzdávame práva na súdny proces pred porotou alebo na účasť na skupinovej žalobe.

Zmeny na stránke

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať akékoľvek opravy, úpravy, vylepšenia, zmeny, doplnenia alebo iné zmeny obsahu, služieb alebo webovej lokality. Okrem toho beriete na vedomie, že Obsah alebo funkcie poskytované v rámci Baccarat9 alebo Služieb môžu byť kedykoľvek zmenené, rozšírené z hľadiska funkčnosti, obsahu alebo formy alebo odstránené bez predchádzajúceho upozornenia vás alebo akejkoľvek tretej strany. Používaním webovej lokality súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne zmeny, ktoré vykonáme v obsahu, službách alebo na webovej lokalite.

Úpravy

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky. Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky kedykoľvek upraviť, preto vám odporúčame, aby ste túto stránku často kontrolovali. Tieto Podmienky môžeme zmeniť podľa vlastného uváženia uverejnením zmenenej verzie na Webovej stránke alebo získaním vášho súhlasu so zmenami, ako to vyžaduje applicable zákon. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok a Zásad ochrany osobných údajov budú účinné od vyššie uvedeného dátumu "Posledná revízia" a vaše ďalšie používanie Webovej lokality po tomto dátume bude znamenať, že tieto zmeny prijímate a súhlasíte s nimi.

Rôzne

Ak sa niektorá časť alebo ustanovenie týchto Podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude z Podmienok vylúčené a bude sa považovať za inapplicable v rozsahu takejto nezákonnosti, neplatnosti alebo nevymáhateľnosti. Namiesto nej bude nahradená doložkou alebo ustanovením čo najviac podobným nezákonnej alebo neplatnej doložke v súlade s bežnou praxou v tejto oblasti. Ostatné ustanovenia Podmienok nebudú takýmto nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným ustanovením alebo klauzulou dotknuté a zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Chceme, aby bolo jasné, že sa zriekame akejkoľvek záruky a nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek problémy vyplývajúce z vyššie uvedených bodov alebo akékoľvek iné problémy, ktoré nemusia byť zahrnuté v tomto dokumente.

Ďalšie otázky?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, neváhajte nás kontaktovať na adrese [email protected].

Bernard Edwards foto
Autor Bernard Edwards

Odborník na Baccarat a vášnivý sledovateľ odvetvia online hazardných hier. S viac ako desiatimi rokmi skúseností v tejto oblasti sa Bernard stal uznávanou autoritou v oblasti hry baccarat a vždy sa snaží byť v neustále sa vyvíjajúcom svete online hazardných hier na čele.