Voorwaarden

Acceptatie

De onderstaande voorwaarden (aangeduid als "Voorwaarden" of "Voorwaarden") vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten en de website, www.baccarat-tips.com ("Website"). Het is essentieel dat u deze grondig leest en begrijpt.

Inhoudsopgave

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden door deze gebruiksvoorwaarden, die, samen met ons privacybeleid, de relatie tussen u en baccarat9 met betrekking tot deze website regelen. Indien u niet akkoord gaat met enig aspect van deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot deze website.

Reikwijdte van de diensten

Baccarat9 biedt een scala aan informatieve bronnen, vergelijkingstabellen en andere materialen over de producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent ("Dienst"). Dit omvat relevante informatie en vergelijkingstabellen, User Generated Content, Websites van derden of Links, alsmede artikelen, blogs en meningen die door ons, u, andere gebruikers of derden aannemers. Deze functies gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud," omvatten tekst, logo's, knop pictogrammen, afbeeldingen, gegevens compilaties, code, ontwerpen, links, gegevens, afbeeldingen en andere functies die op de website en diensten in eigendom en ontwikkeld door Baccarat9.

LET OP: DE INHOUD, WEBSITE EN DIENSTEN, INCLUSIEF ELK DEEL OF FUNCTIE DAARVAN, WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN". WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE U OF ENIGE ANDERE PERSOON LIJDT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. ALLE RECHTEN OP DE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE WEBSITE EN DIENSTEN ZIJN VOORBEHOUDEN AAN ONS. WIJ ONDERSCHRIJVEN NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE BESLISSING OF ACTIE DIE WORDT ONDERNOMEN OF NIET WORDT ONDERNOMEN OP BASIS VAN DE INHOUD VAN DE SITE, EN WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES, LETSEL OF SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DERGELIJKE ACTIES EN INHOUD.

Gebruik van de website en diensten

De Website, Diensten en Inhoud zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Door het gebruik van Baccarat9, gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden en te voldoen aan appoepasselijke wet-en regelgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor elk commentaar, postings, of opmerkingen die u indient op de Website (bekend als "User Generated Content"), evenals alle acties die kunnen breken of redelijkerwijs worden geïnterpreteerd als een schending van deze Algemene Voorwaarden. U mag de Website niet gebruiken op een manier die het gebruik van de Website door andere gebruikers of personen verstoort. Wij behouden ons het recht voor om schendingen of vermeende schendingen van deze Voorwaarden te onderzoeken en deze te melden aan de rechtshandhavingsinstanties. Indien wij kennis nemen van een handeling die een inbreuk vormt op of redelijkerwijs kan worden opgevat als een inbreuk op deze Voorwaarden, kunnen wij u beletten de Website te gebruiken. Bovendien kunnen wij uw gebruik van de Website om andere redenen beperken en behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Website naar eigen goeddunken te beëindigen. Wij behouden ons het recht voor om het plaatsen, weergeven of verzenden van door u op de Website ingediende inhoud te weigeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het opslaan of onderhouden van enige inhoud geplaatst op Baccarat9 (inclusief eventuele door Gebruikers Geproduceerde Content), en we zijn niet aansprakelijk voor het niet opslaan of onderhouden van dergelijke inhoud. Als applicable, moet u zorgvuldig de applicable gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van elke gok / casino exploitant website om te controleren of u toestemming hebt om hun diensten te gebruiken en voldoen aan hun specifieke eisen en beperkingen (zoals woonplaats beperkingen).

Auteursrechtelijk beschermde informatie

Het is verboden door copyright of handelsmerkwetten beschermde informatie van een andere partij te plaatsen of in te dienen, ook in door Gebruikers Geproduceerde Content. Wij nemen inbreuk op auteursrechten en handelsmerken serieus en zullen elke melding die wij ontvangen over een dergelijke inbreuk onderzoeken. Als wij vaststellen dat er sprake is van een inbreuk, zullen wij de vermeende inbreukmakende inhoud verwijderen. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden door een geplaatst commentaar, inhoud of door gebruikers gegenereerde inhoud op de website, neem dan contact met ons op via [email protected] of via ons contactformulier op onze contactpagina, en wij zullen de zaak onmiddellijk onderzoeken.

De Website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en redactionele doeleinden en kan Inhoud bevatten die u verwerpelijk vindt. Hoewel wij de Website en alle ingediende of bekeken Inhoud actief controleren, onderschrijven of ondersteunen wij geen Inhoud die door u, ons, derde aanbieders van inhoud of andere gebruikers op de Website wordt ingediend. U verklaart en garandeert dat u over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en gezag beschikt om uw Content op de Website in te dienen. Wij behouden ons echter het recht voor om door Gebruikers Geproduceerde Content die door u of andere gebruikers op de Website is geplaatst naar eigen goeddunken te beoordelen of te verwijderen.

Links van derden

De Website, Dienst en Inhoud kunnen links bevatten naar websites van derden, evenals recensies en commentaar op dergelijke websites. Deze links kunnen worden geplaatst door ons, u, andere gebruikers, Google AdSense of andere partijen. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over websites van derden waarnaar op de Website wordt gelinkt en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade die u zou kunnen lijden door naar dergelijke websites van derden te navigeren. Bovendien kunnen wij provisies verdienen via affiliate programma's van websites van derden, maar ons lidmaatschap van dergelijke programma's mag niet worden opgevat als een goedkeuring van websites van derden.

Afwijzing van garantie

We willen duidelijk zijn dat we geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot Baccarat9, whether uitdrukkelijk of impliciet. Dit omvat, maar is niet beperkt tot impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. De Website, Inhoud en Beoordeling worden "as-is" geleverd en uw gebruik van de Website is op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of -systemen als gevolg van uw gebruik van de Website. Wij garanderen niet dat de Website voortdurend beschikbaar zal zijn, en wij garanderen niet dat enige Inhoud of informatie die beschikbaar is op de Website waarheidsgetrouw, betrouwbaar of nauwkeurig is. Wij garanderen ook niet dat wij eventuele fouten, defecten of weglatingen op de Website zullen corrigeren.

Houd er rekening mee dat onze beoordelingen van websites van derden gebaseerd zijn op onze ervaring met dergelijke websites, input van andere partijen en ander onderzoek dat we mogelijk hebben uitgevoerd. Wij garanderen niet dat onze beoordelingen van websites van derden feitelijk juist zijn. Bovendien garanderen wij niet dat u websites van derden bevredigend zult vinden of dat dergelijke websites de resultaten zullen bieden die u zoekt.

Beperking van aansprakelijkheid

Wees u ervan bewust dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of immaterieel verlies, direct, indirect, incidenteel, speciaal of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, verloren arbeidsplaatsen, of consultingregelingen, die u kunt oplopen of lijden als gevolg van uw gebruik van de Website, uw vertrouwen op enige informatie die op de Website wordt verstrekt, of uw omgang met websites van derden die gekoppeld zijn aan of van de Website. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft van kracht, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld of gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen.

Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren van alle claims van derden die kunnen voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw gebruik van de Website. Dit omvat alle aansprakelijkheid of kosten in verband met verliezen, claims, rechtszaken, schade (werkelijke en gevolgschade), vonnissen, proceskosten en advocaatkosten, van welke aard dan ook.

Geschillenbeslechting

Als u een geschil met ons hebt, vragen wij u eerst te proberen dit informeel op te lossen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze contactpagina. Als we er niet in slagen het geschil informeel op te lossen, komen we overeen elke claim op te lossen door middel van bindende arbitrage, tenzij anders vereist door een geschil van dwingend recht. Het is belangrijk op te merken dat alle vorderingen moeten worden ingediend in de individuele hoedanigheid van de partijen en niet als eiser of lid van een groep in een vermeende collectieve of representatieve procedure. De arbiter mag de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, doen u en wij elk afstand van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een groepsactie.

Wijzigingen aan de site

Wij behouden ons het recht voor om correcties, wijzigingen, verbeteringen, amendementen, verbeteringen of andere wijzigingen aan te brengen in de Inhoud, Diensten of Website, zonder kennisgeving, op elk gewenst moment. Bovendien erkent u dat de inhoud of functies die onder Baccarat9 of Diensten kunnen worden gewijzigd, uitgebreid in termen van functionaliteit, inhoud of vorm, of verwijderd op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u of een derde partij. Door gebruik te maken van de Website, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor wijzigingen die wij aanbrengen in de Content, Diensten of Website.

Wijzigingen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, dus we raden u aan deze pagina regelmatig te controleren. Wij kunnen deze Voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen door de gewijzigde versie op de Website te plaatsen of door uw toestemming te verkrijgen voor wijzigingen zoals vereist door applicable wet. Eventuele wijzigingen van deze Voorwaarden en het Privacybeleid zullen van kracht zijn vanaf de hierboven vermelde "Laatst herziene" datum, en uw voortgezette gebruik van de Website na die datum geeft aan dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan deze wijzigingen.

Diverse

Indien een onderdeel of bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt het uitgesloten van de Voorwaarden en beschouwd als inappoepasselijk in de mate van die onwettigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid. Daarvoor in de plaats komt een bepaling of een bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de onwettige of ongeldige bepaling, overeenkomstig de gangbare praktijk op dit gebied. De overige bepalingen van de Voorwaarden worden niet aangetast door een dergelijke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling en blijven volledig geldig en van kracht. Wij willen duidelijk stellen dat wij elke vorm van garantie afwijzen en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor kwesties die voortvloeien uit de bovenstaande punten of andere kwesties die niet in dit document worden behandeld.

Nog vragen?

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected].

Bernard Edwards foto
Auteur Bernard Edwards

Baccarat expert en fervent volger van de online gokindustrie. Met meer dan een decennium van ervaring in het veld, is Bernard uitgegroeid tot een gerenommeerde autoriteit op het spel van baccarat en is altijd op zoek om voor te blijven op de curve in de voortdurend evoluerende online gokken wereld.